کهن دیاران
دیار یاران
دل از تو کندم ولی ندانم
که گر گریزم کجا گریزم
وگر بمانم کجا بمانم
4/7/2019 12:51:49 PM
Sponsored by PARS DATA